Dit is de privacyverklaring van Parnu, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 568686553, inzake de website www.parnu.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Parnu door middel van het klantensysteem van Parnu en de verwerkingen via de website www.parnu.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Parnu respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Parnu. U dient zich ervan bewust te zijn dat Parnu niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy policy  en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Parnu, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Parnu  en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Parnu worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Uw e mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van onze mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Parnu. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Parnu.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Parnu bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

De website www.parnu.nl is permanent op zoek naar mogelijkheden om zijn dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig.

Wat is een cookie?

Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar parnu.nl gebruik van maakt. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kan parnu.nl ook haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd.

De website www.parnu.nl gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website www.parnu.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder Twitter, Linkedin, Facebook en dergelijke.

Uw toestemming

Bij uw bezoek aan de website www.parnu.nl vragen wij u om toestemming voor het opslaan en gebruiken van tracking cookies. U kunt uw toestemming op ieder moment wijzigen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Parnu zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Parnu niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Parnu garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Parnu wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Parnu links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Parnu worden aanbevolen. Parnu  aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Parnu niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Parnu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parnu of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Parnu  behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.